ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ  ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ   

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Σ. –ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. ενημερώνει τα μέλη της για την θεσμοθέτηση του νέου ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (αριθμ. Φ. 80100/ 50885/3033/ ΦΕΚ5987, τ.Β/31-12-2018), ο οποίος εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Ειδικότερα αναφέρεται: 

1) Στο κεφάλαιο 20 του νέου Ε.Π.Π.Π.Α. του 2018, γίνεται αναφορά για τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπηρίας των Σπανίων Νοσημάτων – Παθήσεων, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην βάση δεδομένων  της Orphanet και έχουν αναγνωριστεί από την Ελληνική Πολιτεία με το άρθρο 12 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24) του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 261/2-12-2013).   

Μερικά από τα σπάνια νοσήματα περιλαμβάνονται στον Ε.Π.Π.Π.Α και έχουν καθορισμένο εύρος προτεινόμενου Π.Α.   

Για όσα Σπάνια Νοσήματα δεν περιλαμβάνονται στον Ε.Π.Π.Π.Α για τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπηρίας τους, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη από τους Ιατρούς τα ακόλουθα:   

Α) Στον σχετικό εισηγητικό φάκελο του ασθενή να αναγράφεται ο κωδικός Orphanet της Σπάνιας Πάθησης.   

Β) Να συμπληρώνεται ο Ε.Φ από Κέντρο ή ειδικό ιατρό γνώστη του νοσήματος και να περιέχει τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη διάγνωση βάση των δεδομένων της Orphanet, με αναλυτική παράθεση εργαστηριακών ευρημάτων, κλινική περιγραφή, εξέλιξη της νόσου και θεραπευτική αγωγή.   

Γ) Να προσδιορίζεται το Π.Α. ανάλογα με το επίπεδο βαρύτητας, που οι βλάβες και επιπλοκές της νόσου έχουν επιφέρει στα επιμέρους συστήματα του οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των σπανίων ( στην πλειονότητα τους γενετικώς καθορισμένων και εξελισσόμενων) νοσημάτων.   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ασθενείς που έχουν Σπάνια Πάθηση – Νόσημα που οδηγεί σε οπτική αναπηρία, με ελαττωμένη όραση ή τύφλωση και είναι κυρίως με παθήσεις Αμφιβληστροειδούς, Ωχράς Κηλίδας, Οπτικού νεύρου ή και έχουν άλλες βλάβες σε άλλα συστήματα που οφείλονται σε σύνδρομα π.χ. βλάβες στην ακοή, στο καρδιαγγειακό, στο νευρικό σύστημα κλπ. μπορούν να αναζητούν τον σχετικό κωδικό Orphanet για τις συνηθέστερες παθήσεις στην Ελλάδα στον «Πίνακα ‘’Σπανίων Οφθαλμολογικών Παθήσεων του Αμφιβληστροειδή Χιτώνα, της Ωχράς Κηλίδος, του Οπτικού Νεύρου και λοιπών Συνδρόμων με ICD-10 και Orphacode‘’, για ενημέρωση και χρήση από υπηρεσίες, Ιατρούς και επαγγελματίες Υγείας.» που είναι αναρτημένος στην ενότητα  ΝΕΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ του ιστοτόπου www.retina.gr της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών.    

2) Με την Αριθμ. Φ. 80100/οικ. 17630/943/19-04-2018 (ΦΕΚ Β' 1560/08-05-2018) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύη «Αναθεωρήθηκε ο πίνακας παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επʼ αόριστόν» εκδόθηκε ύστερα από γνωμοδότηση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 3863/10 (ΦΕΚ Α΄115) και σχετικής πρότασης της Δ/νσης Ιατρικής Αξιολόγησης του ΕΦΚΑ.   

Στην εν λόγω υπουργική απόφαση περιλαμβάνεται Πίνακας Παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επʼ αόριστόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3846/10 και πέραν αυτών που προσδιορίζονται με τις διατάξεις αυτές   

Η ανωτέρω υπουργική απόφαση αφορά όσους λαμβάνουν παροχές από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το Δημόσιο ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ή λοιπών οικονομικών και/ ή κοινωνικών παροχών.   

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α., οι οποίες εκδόθηκαν μετά την 1/1/2018 και αφορούν παθήσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα, χωρίς ωστόσο τα κείμενα των γνωματεύσεων να είναι προσαρμοσμένα με βάση αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μια απλή αίτηση προς τα κατά τόπους σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α., με επισυναπτόμενο αντίγραφο γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Με την αίτηση αυτή θα ζητείται η προσαρμογή της γνωμάτευσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω υπουργική απόφαση.   

Στην 8η σελίδα της απόφασης γίνεται αναφορά στον προσδιορισμό της επ’ αόριστον αναπηρίας για τις Σπάνιες Παθήσεις, όπου αναφέρεται ότι η πρώτη υγειονομική κρίση των ασθενών με Σπάνια Πάθηση θα έχει διάρκεια 5 έως 10 έτη. Στη δεύτερη κρίση, όσα κρίνονται μη αναστρέψιμα (από πλευράς δυσλειτουργίας και κλινικής σημειολογίας) και με βαρύτητα Π.Α. 67% και άνω να κρίνονται επ’ αόριστον (εφ’ όρου ζωής κρίση).   

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΕΚ (Ε.Π.Π.Π.Α ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ)

Διαδικασίες Αίτησης και Ηλεκτρονικού Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας

Πληροφοριακά συστήματα αρμοδιότητας ΗΔΙΚΑ   

Α. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Αναπηρικών  

Διαδικασία 

α)Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από τον πολίτη στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ ή τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων για προνοιακή αναπηρική παροχή στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα των Αναπηρικών. 

β) Με την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης δημιουργείται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα των Αναπηρικών ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας, με τον αριθμό ΑΜΚΑ και τον κωδικό εισόδου στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠΑ ( αριθμός μητρώου ΚΕΠΑ).  

Ο ηλεκτρονικός φάκελος μέσω του συστήματος του Ηλεκτρονικού Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας (το σύστημα επικοινωνεί με την πλατφόρμα των αναπηρικών) συμπληρώνεται από τους θεράποντες γιατρούς και όταν οριστικοποιηθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας των Αναπηρικών διαβιβάζεται στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠΑ για τον ορισμό της Υγειονομικής επιτροπής αξιολόγησης. 

γ) Μετά την απόφαση της Υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ αποστέλλεται ηλεκτρονικά το αποτέλεσμα στην Πλατφόρμα των Αναπηρικών προκειμένου να γίνει η έγκριση του επιδόματος και ο προσδιορισμός του ποσού του επιδόματος βάσει των ποσοστών αναπηρίας της απόφασης ΚΕΠΑ. 

δ) Σε μηνιαία βάση γίνεται η εκκαθάριση και ο έλεγχος για την πληρωμή των αναπηρικών επιδομάτων  και  στην συνέχεια η προετοιμασία του Ηλεκτρονικού αρχείου και της  συγκεντρωτικής κατάστασης για την μηνιαία πληρωμή των αναπηρικών επιδομάτων που  αποστέλλονται στη ΔΙΑΣ μετά από την έγκρισή τους.

Β. Ηλεκτρονικός Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας (με εφαρμογή στην Αττική,  Θεσσαλονίκη και Πάτρα)  

Διαδικασία 

α) Με την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα των Αναπηρικών δημιουργείται ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας, με τον αριθμό ΑΜΚΑ του αιτούντος και αποδίδεται ο κωδικός εισόδου στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠΑ (αριθμός μητρώου ΚΕΠΑ) και αποστέλλεται στο σύστημα του Ηλεκτρονικού Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας. 

β) Από  το σύστημα του Ηλεκτρονικού Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας (σημειώνεται ότι στο σύστημα έχουν πρόσβαση όλοι οι γιατροί που έχουν πιστοποιηθεί στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και του Ιατρικού Φακέλου της Α΄βάθμιας) συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον θεράποντα γιατρό της κύριας πάθησης. 

Αφού ο θεράπων γιατρός ολοκληρώσει την διαδικασία των ιατρικών εξετάσεων, ενημερώνει ηλεκτρονικά τον Γενικό Εισηγητικό Φάκελο για την κύρια πάθηση του ασθενούς. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται  σε περίπτωση που διαπιστωθούν συνυπάρχουσες παθήσεις όπου οι γιατροί των αντίστοιχων ειδικοτήτων θα πρέπει νε ενημερώσουν τους ηλεκτρονικούς Ειδικούς Εισηγητικούς Φακέλους. 

γ) Στο τέλος ο θεράπων γιατρός της κύριας πάθησης οριστικοποιεί  τον Γενικό Εισηγητικό φάκελο ο οποίος διαβιβάζεται (μαζί με τους Ειδικούς Εισηγητικούς Φακέλους) στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠΑ για τον ορισμό της Υγειονομικής Επιτροπής.