ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Σ. - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.


Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Η Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.) εκπροσωπεί Άτομα με Προβλήματα Όρασης (Τυφλούς & Μερικώς Βλέποντες) που πάσχουν από εκφυλιστικές κληρονομικές παθήσεις του αμφιβληστροειδή χιτώνα, της ωχράς κηλίδος και του οπτικού νεύρου. Ιδρύθηκε το 1989 και αναπτύσσει σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανεύρεση θεραπειών για τις Νόσους που εκπροσωπεί, την πρόληψη της τυφλότητας, την προώθηση θεμάτων αποκατάστασης (οπτικά βοηθήματα) και ένταξης των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης (ΑμΠΟ).


H “Ελληνική Εταιρεία για την Ινώδη Κυστική Νόσο’’ (Ε.Ε.Ι.Κ.) είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος για την Κυστική Ίνωση που λειτουργεί από το 1983, εδρεύει στην Αθήνα και είναι μέλος και εκπρόσωπος της χώρας μας στους Διεθνείς Οργανισμούς Cystic Fibrosis Worldwide (CFW) και Cystic Fibrosis Europe (CFE). Μεταξύ άλλων, στόχοι του συλλόγου είναι: η προάσπιση των ασθενών, η ενημέρωση του κοινού με στόχο την πρόβλεψη καθώς και η οποιαδήποτε υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους.


Το Σωματείο Ατόμων με Νόσο Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Αχαΐας ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018 στην Πάτρα, με δυνατότητα λειτουργίας παραρτημάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. Ιδρυτικά μέλη του σωματείου είναι ασθενείς της περιοχής με έντονο το ενδιαφέρον για την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις νόσους αλλά και την υποστήριξη προς τους υπόλοιπους ασθενείς και οικείους τους. Τα τακτικά μέλη του σωματείου είναι αποδεδειγμένα ασθενείς με Νόσο Crohn ή Ελκώδη Κολίτιδα.


Β) ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ. Ε. ΑΝ. Α.) είναι ένας κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός, οργανισμός αναγνωρισμένος από το κράτος. Ιδρύθηκε το 1978 στην Αθήνα. Μέλη της ΕΛ. Ε. ΑΝ. Α. είναι κυρίως άτομα που πάσχουν από Αρθρίτιδα/Ρευματισμό, Ρευματολόγοι και άτομα που ενδιαφέρονται να συμπαρασταθούν σε αυτούς που πάσχουν από Αρθρίτιδα / Ρευματισμό.


Η Ελληνική Εταιρεία Υποστήριξης Παιδιών με Γενετικά Προβλήματα, «το Μέλλον», είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, πιστοποιημένος από το Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ), ο οποίος ιδρύθηκε το 2005. Είναι μοναδική εταιρεία στα Ελληνικά δεδομένα που απευθύνεται σε τόσα πολλά γενετικά προβλήματα.


Γ) ΣΥΝΕΡΓΑ ΜΈΛΗ

Στους σκοπούς της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Αναπηρίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΕΛΙΕΑΚΑΠ) περιλαμβάνεται η υπεράσπιση, κατοχύρωση και βελτίωση της επιστημονικής κατάρτισης των μελών της στον ευρύτερο επαγγελματικό και κοινωνικό τους ρόλο, η επεξεργασία και η διαρκής επικαιροποίηση των κανονισμών που διέπουν την πιστοποίηση αναπηρίας, αλλά και η μελέτη των συνθηκών (κοινωνικών, οικονομικών, επαγγελματικών και χωροβιονομικών) κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται τα νοσήματα που οδηγούν στην αναπηρία. Επίσης, η προώθηση των τομέων της επιστήμης, οι οποίοι αφορούν στην αιτιολογία, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των αναπηριών και των συνεπειών τους, η κοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία, καθώς και η σύνταξη επιστημονικών εισηγήσεων προς την πολιτεία σχετικά με όλα τα προαναφερόμενα.


Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ενδογενών Μεταβολικών Νοσημάτων έχει ως στόχο να: α) προάγει την έρευνα και μελέτη στον τομέα της αναγνώρισης, διάγνωσης και αντιμετώπισης των Ενδογενών Μεταβολικών Νοσημάτων, β) προάγει τη στενότερη επικοινωνία και συνεργασία των επιστημόνων που ασχολούνται με θέματα έρευνας Ενδογενών Μεταβολικών Νοσημάτων, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό γ) συνεργάζονται τα μέλη της με άλλους συναφείς οργανισμούς, επιστημονικές ομάδες, ιδρύματα και επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δ) εκπροσωπεί τα μέλη της στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, που ασχολούνται με θέματα έρευνας και μελέτης Ενδογενών Μεταβολικών Νοσημάτων ε) οργανώνει επιστημονικές συγκεντρώσεις και Πανελλήνια ή Διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα.


Η νεότερη περίοδος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών οριοθετείται στα 1974, όταν την Προεδρία της αναλαμβάνει ο Σωτήρης Παπασταμάτης, που ορίζει ως στόχο της "να συμβάλει εις τον συντονισμόν του έργου των επί μέρους εταιρειών, και δη του αφορώντος τας επιστημονικάς των εκδηλώσεις και τας μεταξύ αυτών σχέσεις". Τον επόμενο χρόνο η ΙΕΑ αρχίζει την έκδοση του περιοδικού της Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής και διοργανώνει το 1ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Συνεχίζοντας τις δύο αυτές βασικές δραστηριότητες, αθλοθετώντας το Έπαθλο "Σωτήρης Παπασταμάτης", αναβιώνοντας το Συμβουλίδειο Αγώνισμα, χορηγώντας Υποτροφίες, αναλαμβάνοντας εκδόσεις πολύτιμων βιβλίων και μ' ένα πλήθος άλλων εκδηλώσεων, οι μετέπειτα διοικήσεις επιδιώκουν διαρκώς την προσαρμογή του έργου και της λειτουργίας της ΙΕΑ πάνω στο όραμα του Σ. Παπασταμάτη.