Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Η Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.) εκπροσωπεί Άτομα με Προβλήματα Όρασης (Τυφλούς & Μερικώς Βλέποντες) που πάσχουν από εκφυλιστικές κληρονομικές παθήσεις του αμφιβληστροειδή χιτώνα, της ωχράς κηλίδος και του οπτικού νεύρου. Ιδρύθηκε το 1989 και αναπτύσσει σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανεύρεση θεραπειών για τις Νόσους που εκπροσωπεί, την πρόληψη της τυφλότητας, την προώθηση θεμάτων αποκατάστασης (οπτικά βοηθήματα) και ένταξης των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης (ΑμΠΟ).


Το Σωματείο Ατόμων με Νόσο Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Αχαΐας ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018 στην Πάτρα, με δυνατότητα λειτουργίας παραρτημάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. Ιδρυτικά μέλη του σωματείου είναι ασθενείς της περιοχής με έντονο το ενδιαφέρον για την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις νόσους αλλά και την υποστήριξη προς τους υπόλοιπους ασθενείς και οικείους τους. Τα τακτικά μέλη του σωματείου είναι αποδεδειγμένα ασθενείς με Νόσο Crohn ή Ελκώδη Κολίτιδα.


Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ. Ε. ΑΝ. Α.) είναι ένας κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός, οργανισμός αναγνωρισμένος από το κράτος. Ιδρύθηκε το 1978 στην Αθήνα. Μέλη της ΕΛ. Ε. ΑΝ. Α. είναι κυρίως άτομα που πάσχουν από Αρθρίτιδα/Ρευματισμό, Ρευματολόγοι και άτομα που ενδιαφέρονται να συμπαρασταθούν σε αυτούς που πάσχουν από Αρθρίτιδα / Ρευματισμό.


Η Ελληνική Εταιρεία Υποστήριξης Παιδιών με Γενετικά Προβλήματα, «το Μέλλον», είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, πιστοποιημένος από το Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ), ο οποίος ιδρύθηκε το 2005. Είναι μοναδική εταιρεία στα Ελληνικά δεδομένα που απευθύνεται σε τόσα πολλά γενετικά προβλήματα.


Ο Σύλλογος γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με Σύνδρομο Phelan McDermid ιδρύθηκε το 2022, αριθμεί 21 μέλη και δημιουργήθηκε από την ανάγκη για συσπείρωση και αλληλεγγύη των οικογενειών των παιδιών μας. Μεταξύ άλλων, στόχοι του συλλόγου είναι: η αλληλοϋποστήριξη των οικογενειών, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης πάνω σε θέματα αναπηρίας, η ενημέρωση της ιατρικής και θεραπευτικής κοινότητας σχετικά με τον τρόπο διάγνωσης του συνδρόμου και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, καθώς και η προώθηση της συμπερίληψης των αναπήρων στην εκπαίδευση και την κοινωνία. 


Β) ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τυφλοκωφών Γονέων, Κηδεμόνων, Τυφλοκωφών Παιδιών και Φίλων αυτών ΄΄ΤΟ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ’’ δημιουργήθηκε από μια ομάδα γονέων τυφλοκωφών παιδιών με την στήριξη επαγγελματιών και φίλων .Αποτελεί την μοναδική οργάνωση στην χώρα μας που έχει στόχο την αναγνώριση της τυφλοκώφωσης ως ανεξάρτητης αναπηρίας, την δημιουργία εκπαιδευτικών και αποκατάστασης δομών για τυφλοκωφά παιδιά και ενήλικες όπως και την ειδική κατάρτιση επαγγελματιών. 


Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης, την κοινωνική ένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση, την ηθική και οικονομική στήριξη των ενηλίκων που πάσχουν από κάποια μορφή συγγενούς καρδιοπάθειας.


Γ) ΣΥΝΕΡΓΑ ΜΈΛΗ

Στους σκοπούς της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Αναπηρίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΕΛΙΕΑΚΑΠ) περιλαμβάνεται η υπεράσπιση, κατοχύρωση και βελτίωση της επιστημονικής κατάρτισης των μελών της στον ευρύτερο επαγγελματικό και κοινωνικό τους ρόλο, η επεξεργασία και η διαρκής επικαιροποίηση των κανονισμών που διέπουν την πιστοποίηση αναπηρίας, αλλά και η μελέτη των συνθηκών (κοινωνικών, οικονομικών, επαγγελματικών και χωροβιονομικών) κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται τα νοσήματα που οδηγούν στην αναπηρία. Επίσης, η προώθηση των τομέων της επιστήμης, οι οποίοι αφορούν στην αιτιολογία, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των αναπηριών και των συνεπειών τους, η κοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία, καθώς και η σύνταξη επιστημονικών εισηγήσεων προς την πολιτεία σχετικά με όλα τα προαναφερόμενα.


Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ενδογενών Μεταβολικών Νοσημάτων έχει ως στόχο να: α) προάγει την έρευνα και μελέτη στον τομέα της αναγνώρισης, διάγνωσης και αντιμετώπισης των Ενδογενών Μεταβολικών Νοσημάτων, β) προάγει τη στενότερη επικοινωνία και συνεργασία των επιστημόνων που ασχολούνται με θέματα έρευνας Ενδογενών Μεταβολικών Νοσημάτων, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό γ) συνεργάζονται τα μέλη της με άλλους συναφείς οργανισμούς, επιστημονικές ομάδες, ιδρύματα και επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δ) εκπροσωπεί τα μέλη της στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, που ασχολούνται με θέματα έρευνας και μελέτης Ενδογενών Μεταβολικών Νοσημάτων ε) οργανώνει επιστημονικές συγκεντρώσεις και Πανελλήνια ή Διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα.


Σκοπός της Ιατρικής  Εταιρείας Αθηνών είναι η προαγωγή της ιατρικής επιστήμης. Προκειμένου  να  εκπληρωθεί  ο  σκοπός  της,  η  Εταιρεία συνέρχεται  σε  τακτικές και  έκτακτες  συνεδριάσεις  των  μελών  της  ή  και  σε  δημόσιες,  καθώς  και  σε συνεδριάσεις  με  άλλες επιστημονικές  Εταιρείες.  Οργανώνει  συνέδρια,  διαλέξεις  κλπ.  εκδηλώσεις  για  επιστημονικά  θέματα,  τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.  Εκδίδει  περιοδικό  ή  έντυπα  στα  οποία  δημοσιεύονται  οι  ανακοινώσεις,  ομιλίες, συζητήσεις  κλπ.  που  γίνονται  στην Εταιρεία.  


Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και είναι το πρώτο κέντρο που αντιμετώπισε διεπιστημονικά την υγεία και ανάπτυξη κατά την παιδική ηλικία. Παρέχει εξειδικευμένο έργο πρόληψης και δημόσιας υγείας και αναπτύσσει ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στο πεδίο της υγείας του παιδιού.Στους σκοπούς της  Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής Γενετικής περιλαμβάνεται η ανάπτυξη της Ιατρικής Γενετικής ως ανεξάρτητης ιατρικής ειδικότητας, η κατάρτιση και εκπαίδευση καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε όλα τα επίπεδα, που αφορούν την Ιατρική Γενετική, η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο χώρο της Ιατρικής Γενετικής και οι εφαρμογές, που προκύπτουν από αυτήν. 


Η Ελληνική Ακαδημία Ιαματικής Ιατρικής έχει αποκλειστικά εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και επιστημονικούς σκοπούς, αποκλειομένων των κάθε είδους επαγγελματικών επιδιώξεων. Επιδιώκεται συνεργασία ή σύνδεση με διεθνείς οργανισμούς ή ομοειδείς αλλοδαπές οργανώσεις ή ιδρύματα για προμήθεια ή ανταλλαγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια.


Η Εταιρία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ’’ είναι μια Επιστημονική Εταιρία που εκπροσωπεί τους Γενικούς Οικογενειακούς Ιατρούς, ιδρύθηκε το 2015 και οι βασικές της αξίες είναι: η Μελέτη και Προώθηση των Υψηλοτέρων Προτύπων Φροντίδας του Ασθενούς, η Έρευνα στην Εκπαίδευση καθώς και η Αξιολόγηση και Πιστοποίηση του Έργου του Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού.